भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂತುಟು

[ಗು] ಅಷ್ಟು (ಅವನೀವಂತುಟಂ ಈಯದಂತುಟಂ ಅದಟನದಂ ಬಲ್ಲಂತು ಕಾಲ್ಗುತ್ತಿ ನೋಡು: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೨೬)

ಅಂತೆ

[ಅ] ಹಾಗೆ, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪದ (ಬಸಂತದೊಳ್ ಕಕಳಿಕೆಗರ್ಚಿದ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ: ಆದಿಪು, ೨. ೯)

ಅಂತೆಂಬಂ

[ನಾ] ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು (ಅಂತೆಂಬಂ ಆರ್ಗೆ ಪಿರಿದುಂ ಭ್ರಾಂತು ದಲೇಂ ದ್ರೋಣನೆಂಬನೇಂ ಪಾರ್ವನೆ ಪೇೞಿಂತೆನಗೆ ಕೆಳೆಯನೇ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೪೭)

ಅಂತೆವೊಲ್

[ಅ] ಅದರಂತೆ, ಹೋಲಿಕೆಯ ಪದ (ಕೃಶಾನುವ ನೆೞಲಳುರುವಂತೆವೊಲ್ ಕನ್ನಡಿಯಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೩೨)

ಅಂತ್ರ

[ನಾ] ಕರುಳು (ಆಮಂತ್ರಿತ ಡಾಕಿನೀ ದಶನಘಟ್ಟನಜಾತ ವಿಭೀಷಣಂ ಮದೇಭ ಅಂತ್ರನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಶ್ವಶವ ಮಾಂಸರಸಾಸವ ಮತ್ತಯೋಗಿನೀತಂತ್ರಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೧೨೦)

ಅಂದ

[ನಾ] ರೀತಿ (ಇದಱಂದಂ ಬಿಸವಂದಂಮಿಂತಿದು ಅಮರೇಂದ್ರಾವಾಸದೊಂದಂದಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೫); ಚೆಲುವು (ಜವ್ವನದ ವಿಳಾಸದಂದದ ಬೆಡಂಗಿನ ಪೆಂಡಿರೆ ಪೆಂಡಿರ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೫); [ನಾ] ಉದ್ದೇಶ (ನೀವಿರ್ವರುಂ ಬಂದಂದಮುಮಂ ಮನೆವಾೞ್ತೆಯಂ ಪೇೞಿಂ ಎಂದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೧೧ ವ)

ಅಂದಂಬೆಱು

[ಕ್ರಿ] ಅಂದಂಬಡೆ (ನಿನ್ನನಾ ಕೋಮಳೆಯಂದಂಬೆತ್ತ ಸುತ್ತುಂಗುರುಳಳವಡಿಸಲ್: ಆದಿಪು, ೪. ೨೧)

ಅಂದಿಗ

[ನಾ] ಅಂತಹವನು (ಓವೋ ಲಂಪಳರಪ್ಪ ಎಮ್ಮಂದಿಗರಂ ಬಗೆವಂದದೆ ಕೊಂದಿಕ್ಕವೆ ಸಕಳವಿಷಯ ವಿಷಮವಿಷಂಗಳ್: ಆದಿಪು, ೪. ೭೩)

ಅಂದು

[ನಾ] ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಮೃದುಮಧುರವಚನ ರಚನೆಯೊಳ್ ಉದಾತ್ತಂ ಅರ್ಥಪ್ರತೀತಿಯಂ ಕೇಳ್ವ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಿರೊಳ್ ಕುಡದಂದು ಅದು ಕಬ್ಬದೊಳಿರ್ದುಂ ಕವಿಯ ಮನದೊಳಿರ್ದಂತೆ ವಲಂ: ಆದಿಪು, ೧. ೧೯); [ನಾ] ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ಶೂನ್ಯಂಗಳಪ್ಪುದಱಿಂ ಅಂತ್ಯಂಗಳಕ್ಕುಮಾದಂದು ಅಸತ್ಯೇತರವಿಭಾಗಂಗಳಂ ಪಡೆಯಲಾಗದು: ಆದಿಪು, ೨. ೧೦ ವ)

ಅಂಧಕದ್ವಿಷ

[ನಾ] ಅಂಧಕನ ಶತ್ರು, ಈಶ್ವರ (ಆತಂಗೆ ಅಮರಾಪಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಾಯ್ವುದುಂ ಗಗನದಿಂ ಅಂಧಕುದ್ವಿಷಜಟಾಟವಿಯೊಳ್ ಬೞಿಕಾದ ಶೈಳದೊಳ್ ಸೊಗಯಿಸೆ ಪಾಯ್ದುದು: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೧೩)

ಅಂಧಕಾರ

[ನಾ] ಕತ್ತಲೆ (ಇದು ದಲ್ ಘೋರಾಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಪಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೨)

ಅಂಧನೃಪ

[ನಾ] ಕುರುಡು ರಾಜ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ (ತನಗೆ ಸಂತಸಂ ಪೆರ್ಚಿಯುಂ ಅಂದು ಇನಿಸು ಅಂಧನೃಪಂ ತನ್ನಯ ಜನದೊಳ್ ಕೆಲನಱಿಯೆ ಕೃತಕಶೋಕಂಗೆಯ್ದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೮)

ಅಂಧರಾಣ್ನಂದನ

[ನಾ] [ಅಂಧರಾಜ್+ನಂದನ] ಕುರುಡ ರಾಜನ ಮಗ, ದುರ್ಯೋಧನ (ಅಂದರಾಣ್ನಂದನನಲ್ಲದುಂತು ತಲೆಯುರ್ಚುಗುಮೇ ರಣರಂಗಭೂಮಿಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೫)

ಅಂಬರ

[ನಾ] ವಸ್ತ್ರ (ಮಜ್ಜನಭೋಜನತಾಂಬೂಲ ಅಂಬರ ಅನುಲೇಪನಭೂಷಣಾದಿ ವಿವಿಧವಿಶೇಷಸತ್ಕಾರಂಗಳಿಂ ಸಂತಸಂಬಡಿಸಿ: ಆದಿಪು, ೪. ೨೫ ವ); [ನಾ] ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೇಷೆ (ತುಂಬಿದ ರಕ್ತತೆಯಿಂ ನಿಜಬಿಂಬಂ ವಾರುಣಿಯನೊಸೆದು ಸೇವಿಸೆ ನಾಣ್ಗೆಟ್ಟಂಬೋಲ್ ತೇಜಂ ಮಸುಳ್ವಿನಂ ಅಂಬರಮಂ ಬಿಸುಟಂ ಆಗಳಂಬುಜಮಿತ್ರಂ: ಪಂಪಭಾ, ೩. ೨೩); [ನಾ] ಆಕಾಶ (ಆ ರಥದೊಳ್ ಒಡಂಬಡೆ ಪೂಡಿದ ನಾಲ್ನೂಱು ಗೊಂಕುಱುಗೞ್ತೆಯುಂ ಅಂಬರಸ್ಥಲಮನಡರ್ವ ಗೃಧ್ರಧ್ವಜಮುಂ ಅಂಜನಪುಂಜದಂತಾಗಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೭ ವ)

ಅಂಬರಚರ

[ನಾ] ಖೇಚರ (ಆಂ ಅಂಬರಚರನಾದಂದು ನಾಲ್ವರೊಳಲ್ಲಿ ಮೂವರುಂ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತೇನಾದರ್: ಆದಿಪು, ೫. ೭೪)

ಅಂಬರತಲ

[ನಾ] ಆಕಾಶ (ಬದ್ದವಣದ ಪಱೆಗಳ್ ಕಿವಿ ಸದ್ದಂಗಿಡೆ ಮೊೞಗೆ ದೇವದುಂದುಭಿರವಮೊಂದು ಉದ್ದಾನಿ ನೆಗೞೆ ಮುಗುಳ ಅಲರ ಒದ್ದೆ ಕರಂ ಸಿದ್ಧಮಾದುದು ಅಂಬರತಲದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೧೮)

ಅಂಬರಪಟಳ

[ನಾ] ಆಕಾಶದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (ಘಟೆಯ ದೞದ ಉಲಿವು ಲಯಘನಘಟೆಗಳ ಮೊೞಗೆನಿಸೆ ಪೊಟ್ಟಗೆ ಒಡೆದತ್ತು ರಟತ್ ಪಟು ಪಟಹ ಶಂಖ ಭೇರಿಯ ಚಟುಳಿತದಿಂದ ಅತಳಪಟಂ ಅಂಬರಪಟಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೬೭)

ಅಂಬರಾಂಬರ

[ನಾ] ದಿಗಂಬರ ಯತಿ (ಒರೊರ್ವರೆ ವಿಹರಿಪುದಂ ಬಿಸುಟು ಅಂಬರಾಂಬರರ್ ತಮ್ಮ ಸಮುದಯಂ ಬೆರಸಿರ್ಪರ್: ಆದಿಪು, ೧೫. ೩೨)

ಅಂಬುರಾಶಿ

[ನಾ] ಸಮುದ್ರ (ಆದಿಪುರುಷ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಸುಧಾಂಬುರಾಶಿಯೊಳ್ ಕೂಡಿ ಮೂಡಿ ಮುೞ್ಕಾಡುವುದಂ ನೋಡಿ: ಆದಿಪು, ೭. ೧೧೫ ವ)

ಅಂಬರೇಚರ

[ನಾ] ಖೇಚರ (ಸಾಳತಮಾಳಕಾನನಭರೋದ್ಧತ ಸಿಂಧುರಕಂಠ ಗರ್ಜನಾಭೀಳಮಂ ಅಂಬರೇಚರವಧೂ ಕರಪಲ್ಲವ ಸಂಚಳಲ್ಲತಾಂದೋಳಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೭೬)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App