भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂತಕನಂದನ

[ನಾ] ಯಮನ ಮಗ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ (ಯಾಗವಿಧಿಯಂ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿ ನೆರೆದ ರಾಜಕುಲಮೆಲ್ಲಮಂ ಪೂಜಿಸಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಾಗಳ್ ಮುರಾಂತಕಂ ಅಂತಕನಂದನನಂ ಇಂತೆಂದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೬೫ ವ)

ಅಂತಕಸರ್ಪ

[ನಾ] ಯಮನೆಂಬ ಹಾವು (ಅಂತಕಸರ್ಪಂ ಕೊಳೆ ಬರ್ದುಕುವನ್ನರಾರ್ ಸಂಸೃತಿಯೊಳ್: ಆದಿಪು, ೩. ೬೫)

ಅಂತಕಾತ್ಮಜ

[ನಾ] ಯಮನ ಮಗ, ಧರ್ಮರಾಯ (ಸಮಸ್ತಧಾತ್ರಿಯುಮಂ ಆಳಿಪೆವು ಎಂದುಲಿವಂತೆ ಪಕ್ಕಿಗಳ್ ಚಿಲಿಮಿಲಿಯೆಂಬ ಪೊೞ್ತಱೊಳೆ ಬಂದು ಉಱದೆ ಒಡ್ಡಿದಂ ಅಂತಕಾತ್ಮಜಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೩೩)

ಅಂತಕಾನನ

[ನಾ] ಯಮನ ಬಾಯಿ (ವಿಂಧ್ಯ ಮಳಯ ಹಿಮವನ್ನಿವಾಸಿಗಳಪ್ಪ ಪರ್ವತರಾಜರುಮಂ ಭೀಮಸೇನಂ ಅಂತಕಾನನಮಂ ಎಯ್ದಿಸಿದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೪೧ ವ)

ಅಂತಕಾಲ

[ನಾ] ಕೊನೆಗಾಲ, ಸಾವು (ಅಂತು ಗರ್ಭನಿರ್ಭರ ಪ್ರದೇಶದೊಳ್ ಅರಾತಿಗಳ್ಗೆ ಅಂತಕಾಲಂ ದೊರೆಕೊಳ್ವಂತೆ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಲಂ ದೊರೆಕೊಳೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೨೬ ವ)

ಅಂತಪಾಳ

[ನಾ] ಗಡಿಕಾಪಿನವರು (ದೇವಮಾತೃಕ ಸಾಧಾರಣಾನೂಪ ಜಾಂಗಳಭೇದಂಗಳುಮಂ ಅಂತಪಾಳ ಪಾಳಿತದುರ್ಗಪರಿವೃತ ಅಂತಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೬೩ ವ)

ಅಂತಪ್ಪ

[ಗು] ಅಂತಹ, ಹಾಗಿರುವ (ಅಂಜನಪುಂಜದಂತಪ್ಪ ಮೆಯ್ಯುಂ ಸಿಡಿಲಡೆಸಿದಂತಪ್ಪ ದಾಡೆಯುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೪೨ ವ)

ಅಂತರ

[ನಾ] ಮೇರೆ, ಎಲ್ಲೆ (ಮೇರುವೆ ಮಂದಿರೆಯುಂ ಬೀರದ ಬಿಯದಂತರಕ್ಕೆ ಕಿಱಿದೆಂದು ಚಿಂತಿಪ ಪ್ರಿಯಗಳ್ಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೪೮) ; [ನಾ] ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭೇದ (ಕರಿಗಂ ಪರಮಾಣುಗಂ ಅಂತರಮಾವುದೊ ನಿಮಗಂ ಅಸುರವೈರಿಗಂ ಏನಂತರಮಂತೇ: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೭)

ಅಂತರಂಗ

[ನಾ] ಮನಸ್ಸು (ಮದನನಲರ್ಗಣೆ ಬರ್ದುಕಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತೊಳಪೊಕ್ಕಳ್ ಭೋಂಕೆನೆ ನಿಖಿಳಜನಾಂತರಂಗಮಂ ರಂಗಮುಮಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೯); ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು [ಗು] (ಅನಂಗಮತಂಗಜ ಕೋಳಾಹಳಾಕುಳೀಕೃತಾಂತರಂಗನಾಗಿ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೭೪ ವ)

ಅಂತರಕರಣ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಕೆಡಿಸಿಕೊ (ಕಿಱಿಕಿಱಿದು ಬೇಗದಿಂ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಿಶೇಷದಿಂ ಚತುಸ್ಸಂಜ್ವಲನ ನವನೋಕಷಾಯಂಗಳೆಂಬ ಪದಿಮೂಱು ಪ್ರಕೃತಿಗಳುಮಂ ಅಂತರಕರಣಂ ಮಾಡಿ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೧೪ ವ)

ಅಂತರದ್ವೀಪ

[ನಾ] ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳು? (ಐವತ್ತಾಱಂತರದ್ವೀಪಂಗಳು ಏಕಕೋಟಿಪ್ರಮಾಣಸ್ಥಾಲಿಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೧೫. ೩ ವ)

ಅಂತರಾಂತರ

[ನಾ] ನಡುನಡುವೆ (ಆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ .. .. ಅಂತರಾಂತರ ನಿರಂತರ ಕಾಂತ ಸೋಮ ಯಮ ವರುಣ ಕುಬೇರ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಕಪಾಲಾಭಿಯೋಗ್ಯ ದಿಗ್ಗಜೇಂದ್ರದೇವ ವಿಹಾರ ಪ್ರಾಸಾದಾಭಿರಾಮಮುಂ: ಆದಿಪು, ೧. ೪೯ ವ)

ಅಂತರಾಯ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಮೋಕ್ಷಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡಿ (ತ್ರಿಗುಪ್ತಿಗುಪ್ತ ಸಮಾಧಿಗುಪ್ತರೆಂಬ ಯತಿಪತಿಗಳಧ್ಯಯನಂ ನಿನಗನಿಷ್ಟಮಪ್ಪುದಱಿಂ ಅಧ್ಯಯನಾಂತರಾಯಮಂ ಮಾಡಲೆಂದು: ಆದಿಪು, ೩. ೩೮ ವ)

ಅಂತರಾಯಪಂಚಕ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಐದು ಬಗೆಯ ಅಂತರಾಯಗಳು (ಚಕ್ಷುಅಚಕ್ಷು ಅವಧಿ ಕೇವಲದರ್ಶನಾವರಣೀಯ ಚತುಷ್ಕಮುಮಂ ದಾನ ಲಾಭ ಭೋಗ ಉಪಭೋಗ ವೀರ್ಯಾಂತರಾಯಪಂಚಕಮುಮಂ ನಿರ್ಮೂಳಮಪ್ಪಂತೆ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೧೪ ವ)

ಅಂತರಾಯಮಾಣ

[ಗು] ಅಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ (ಸಕಳವಿಷ್ಟಪ ಪ್ರಣೂತನಂ ಈತನಂ ಅಂತರಾಯಮಾಣ ಪರಮಾನಂದ ಸಮಯದೊಳ್ .. .. ನಿಱಿಸುವುದುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೮)

ಅಂತರಾಳ

[ನಾ] ಒಳಭಾಗ (ರಾಜಹಂಸ ಪಾರಾವತ ಮಿಥುನಂಗಳ್ ಉತ್ತುಂಗ ಪ್ರಾಸಾದಶಿಖರ ಮಣಿಗವಾಕ್ಷ ಅಂತರಾಳ ವಿವಿಧ ಗೃಹಾಂತರಗತಂಗಳಾದುವು: ಪಂಪಭಾ ಪರಿಷತ್ತು, ೪. ೪೯ ವ)

ಅಂತರಿತ

[ಗು] ಹುದುಗಿಹೋದ (ನಾಲ್ಕುಂ ಮಹೀವೀಥೀ ಮಧ್ಯಂಗಳೊಳ್ ರತ್ನತೋರಣಶತಾಂತರಿತಂಗಳುಂ ನಿಜೇಂದ್ರ ರುಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಭ್ಯರ್ಚಿತಂಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೩೪ ವ)

ಅಂತರಿಸು

[ಕ್ರಿ] ನಡುವೆ, ಎಡೆ ಬಿಡು (ಎನ್ನಂ ಅಂತರಿಸದೆ ತೊಟ್ಟು ಬೇಗಂ ಇಸು ವೈರಿಯನೀಗಳೆ ಕೊಂದಪೆಂ ರಸಾಂಬರಧರಣೀ ವಿಭಾಗದೊಳಗಾವೆಡೆವೊಕ್ಕೊಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೦೩)

ಅಂತರೀಯ

[ನಾ] ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತ್ರ (ನಾಭಿವಿಲಂಬಮಾನ ಲಂಬಸ್ತನವಿಸ್ರಸ್ತ ಅಂತರೀಯೋತ್ತರೀಯ ವೃದ್ಧಧಾತ್ರೀ ನರ್ತನನಿರೀಕ್ಷಣ ಜನತಾಜನಿತಹಾಸನಿವಾಸಮುಂ: ಆದಿಪು, ೮. ೩೫ ವ)

ಅಂತರ್ಗತ

[ನಾ] ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಗತ (ಮಹಾಪ್ರಸಾದಂ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನಂ ಪೋದಂ ಇತ್ತ ಗಾಂಗೇಯಂ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಗತದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೦. ೧೦ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App