भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous123Next >

[ಕ್ರಿ] ಪ್ರೀತಿಸು (ಧರಾಭರಮನಶೇಷಮಂ ನಿಜತನೂಭವರ್ಗೆ ಓವದೆ ಪಚ್ಚುಕೊಟ್ಟು: ಆದಿಪು, ೯. ೭೫); [ಕ್ರಿ] ಸಲಹು (ಆವ ಅಲರುಂ ಪಣ್ಣುಂ ಬೀತು ಓವುವು ಗಡ ಬೀಯವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳುಂ ಇಮ್ಮಾವುಗಳುಂ ಎಂದೊಡೆ ಇಂ ಪೆಱತಾವುದು ಸಂಸಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಫಲಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೫೫); [ಕ್ರಿ] ಗೌರವ (ಇವರೆಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದೋವದೆ ಏರ್ವೆಸನಂ ಮಾಣದೆ ಕೈದುಗೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೮); [ಕ್ರಿ] ಕಾಮಿಸು (ಸನ್ನತದಿಂ ರತಕ್ಕೆಳಸಿ ನಲ್ಲಲೊಳೋತು ಒಡಗೂಡಿದೆನ್ನನಿಂತು ಅನ್ನೆಯಂ ಎಚ್ಚುದರ್ಕೆ ಪೆಱತಿಲ್ಲದು ದಂಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೧೨); [ಕ್ರಿ] ಕಾಪಾಡು (ಎರ್ದೆಯೊಳ್ ತಡಮಾಡೆ ಬೇಟದುದ್ದಾನಿಯನಾನೆ ಮನ್ಮಥಮಹೀಭುಜನೋವದೆ ತೋಱಿಕೊಟ್ಟುದೊಂದಾನೆಯೆ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೫೮); [ಕ್ರಿ] ಉಪಚರಿಸು (ಅೞಿಯೆ ನೊಂದ ತಮ್ಮ ಅಣುಗಾಳ್ಗಳ ಕೊಂಡಾಟದಾನೆಗಳ ನಚ್ಚಿನ ಕುದುರೆಗಳ ಪುಣ್ಗಳಂ ಉಡಿಯಲುಂ ಓವಲುಂ ಮರ್ದುಬೆಜ್ಜರುಮಂ ಅಟ್ಟುತ್ತುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೨ ವ)

ಓ ಓ

[ಅ] ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ (ಆವರಿಸಿತ್ತೊ ನಭೋಂತರ್ಭೂವಿವರಮಂ ಅಮರ್ದಿನೆಸಕಂ ಎನೆ ಬಿರಯಿಗಳ್ ಓ ಓ ಇದು ಮದನನ ಸೋದನದೀವಿಗೆಯೆನೆ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿದುದು ತುಹಿನಕರಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೫೨)

ಓಕುಳಿ

[ನಾ] ಬಣ್ಣದ ನೀರು (ಮುತ್ತಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಾಣಿಕದ ವಜ್ರದ ಕೇೞಿಯೊಳ್ ಒಂದಿ ಸಾಂದಿನೊಳ್ ಕತ್ತುರಿಯೊಂದು ಕೋೞ್ಗೆಸಱೊಳ್ ಓಕುಳಿ ಚಂದನ ಗಂಧವಾರಿಯೊಳ್ ಸುತ್ತಲುಂ ಅೞ್ಕಱಂ ಪಡೆವ ಗೇಯದ ಪೆಂಪಿನ ಅಲಂಪಂ ಆರ್ಗಂ ಆರ್ತಿತ್ತುದು ಪಟ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಆ ಪಡೆಮೆಚ್ಚೆ ಗಂಡನಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೨೦)

ಓಗಡಿಸು

[ಕ್ರಿ] [ಓಗಡ+ಇಸು; ಓಗಡ<(ಪ್ರಾ) ಓಕ್ಕಡ್ಢ< (ಸಂ) ಅಪಕೃಷ್ಟ] ಹಾಳಾಗು (ಮೂರ್ಖಜಡಜನಾರಣ್ಯದೊಳ್ ಇಂಪು ಓಗಡಿಸಿದ ಕವಿಶಬ್ದಮದು ಏಗೆಯ್ದುದು ಅರಣ್ಯರುದಿತಂ ಬಗೆವಾಗಳ್: ಆದಿಪು, ೧. ೨೩); [ಕ್ರಿ] ಬೇಸರ ತೋರು (ಪೂಮಾಲೆಯಂ ಓಗಡಿಸದೆ ಕುಡುವಮರಿ ಕಲ್ಪಲತೆಯಂ ಪೋಲ್ತಳ್: ಆದಿಪು, ೭. ೧೧); [ಕ್ರಿ] ತಡೆದುಕೊ (ಅಗಲ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ಇನ್ನಿರೆನೆಂದೊಡೆ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ಗಳಂ ಓಗಡಿಸದೆ ಸೂಸೆ ಗಗ್ಗರಿಕೆಗೊಂಡುದನಾಂ ನೆನೆವೆಂ ಲತಾಂಗಿಯಾ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೩೨); [ಕ್ರಿ] ಅಸಹ್ಯಪಡು (ಕಣ್ಣೀರ ಪೂರಂ ಆ ಪ್ರೇತಮಂ ಓಗಡಿಸದೆ ಸುಡುವುದು ಗಡಂ ಇನ್ನುಡುಗುವುದೀ ಶೋಕಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೨೮); [ಕ್ರಿ] ಹಿಂಜರಿದು ಹೋಗು (ಮುಗಿಲ್ಗಳ ಕರ್ಪು ಪೀನಂ ಓಗಡಿಸಿದುದು ಇಂದುಮಂಡಲದ ಕರ್ಪೆಸೆದತ್ತು: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೬೯); [ಕ್ರಿ] ಹೋಗಲಾಡಿಸು, ಕೆಡಿಸು (ನಡೆದುದು ಬಾಳಕಾಲದೊಳೆ ತೊಟ್ಟು ಎನಗೆ ಅಂಕದ ಶೌಚವೀಗಳ್ ಓಗಡಿಪುದೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೪೬)

ಓಗಂಬಾಡು

[ನಾ] ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡು (ನಿನಗೆ ಓಗಂಬಾಡುವ ಯುವತಿನಿಕಾಯದ ದನಿಗೆ ಸೆಣಸುವಂತೆವೊಲ್ .. .. ಮೊರೆವುವಳಿಗಳ ಬಳಗಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೦)

ಓಗರಗಂಪು

[ನಾ] ಬೆರಕೆ ಗಂಧ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರಗಂಧ (ಜೊಂಪದಲರ್ವಾಸುಗಳೊಳ್ ನೆಲಸಿತ್ತು ಪೂತ ಗೊಜ್ಜಗೆಗಳ ಸಿಂದುರಂಗಳೊಳಗೆ ಓಗರಗಂಪನೆ ಬೀಱುತಿರ್ಪ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೩೦)

ಓಗರವೂ

[ನಾ] ಬೆರಕೆ ಹೂ (ಓಗರವೂಗಳ ಬಂಡಂ ಎಯ್ದೆ ಪೀರುತ್ತ ಒಡವಂದುವು ಇಂದ್ರವನದಿಂ ಮಱಿದುಂಬಿಗಳ್; ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೮೧)

ಓಘ

[ನಾ] ಚಲಿಸುವ ಸಮೂಹ (ಪೌರಾಂಗನಾ ವಶೀಕರಣ ಚೂರ್ಣಮಾದುದು ಬಳೌಘಧೂಳೀಚಯಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೫)

ಓಘಪ್ರತೀತ

[ನಾ] ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಅತನುರಸೋಪೇತ ವಿಳಂಬಿತ ಮಧ್ಯ ದ್ರುತಲಯಂಗಳೊಳ್ ಲಕ್ಷಣಸಂಯುತ ತತ್ತ್ವಾನುಗತೌಘಪ್ರತೀತವಾದ್ಯಂಗಳೆಸೆದುವು: ಆದಿಪು, ೯. ೨೩)

ಓಘಮೇಘಮಾಗು

[ಕ್ರಿ] ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿ (ಮೇಘಮುಖರೆನಿಸಿ ಸಂದುರಗೌಘದಿನಂದು ಓಘಮೇಘಮಾದೊಡೆ ಮೞೆ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೭೧)

ಓಜ

[ನಾ] ಒವಜ [ಉಪಾಧ್ಯಾಯ] ಗುರು (ಮತ್ತುೞಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳ್ ಓಜರೆ ಚಟ್ಟರ್ ಎಂಬಿನಂ ನೆರೆದುವು ಗಳ ತನ್ನೊಳಾರ್ ದೊರೆ ಗುಣಾರ್ಣವನಂತು ಕುಶಾಗ್ರಬುದ್ಧಿಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೩೪)

ಓಜನ ಸಾಲೆ

[ನಾ] ವಾಜರಶಾಲೆ, ಕಮ್ಮಾರನ ಸಾಲೆ (ಆಗಳ್ ಆಱುಂ ಋತುಗಳ ಪೂಗಳಂ ಒಂದುಮಾಡಿ ಪೂವಿನಂಬುಗಳಂ ಪಣ್ಣಲೆಂದು ಕಾಮದೇವಂ ಮಾಡಿದ ಓಜನ ಸಾಲೆಯಿರ್ಪಂತಿರ್ಪ ಪೂವಿನ ಸಂತೆಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೮೦ ವ)

ಓಜೆ

[ನಾ] ಧಾಟಿ (ತಂದೆಯ ಚೆಲ್ವೆ ತಂದೆಯೊಂದಂದಮೆ ತಂದೆಯೊಂದು ನಿಡಿಯ ಓಜೆಯೆ ತನ್ನೊಳಮರ್ಕೆವೆತ್ತುದು: ಆದಿಪು, ೮. ೪೩); [ನಾ] ಕ್ರಮ (ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಎಂಬವೊಲ್ ಓಜೆಗೊಂಡು ಧರ್ಮಪ್ರಿಯರಾದರ್ ಪ್ರಜೆಗಳುಂ: ಆದಿಪು, ೧೬. ೪೦); [ನಾ] ರೀತಿ (ಒದವಿದ ನೂಲ ತೊಂಗಲುಲಿ ದೇಸೆಯನಾಂತು ವಿಳಾಸದಿಂದಿಱುಂಕಿದ ನಿಱಿ ಗಂಡರಳ್ಳೆರ್ದೆಗಳಂ ತುೞಿವೋಜೆಯನುಂಟುಮಾಡುವಂದದೆ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೫)

ಓಜೆಗೊಳ್

[ಕ್ರಿ] ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸು (ಯಥಾ ರಾಜಾ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಎಂಬವೊಲ್ ಓಜೆಗೊಂಡು ಧರ್ಮಪ್ರಿಯರಾದರ್ ಪ್ರಜೆಗಳುಂ ಸಮಸ್ತಾವನಿಯೊಳ್: ಆದಿಪು, ೧೬. ೪೦)

ಓಡ

[ನಾ] ತೆಪ್ಪ, ದೋಣಿ (ಸಾಸಿರ್ವರ್ ಏಱಿದೊಡಲ್ಲದೆ ಈ ಓಡಂ ನಡೆಯದು ಎಂಬುದುಂ ಆಂ ಅನಿಬರ ಬಿಣ್ಪುಮಪ್ಪೆಂ ಏಱಿಸೆಂದೊಡೆ ಗೆಯ್ವೆಂ ಎಂದೊಡಂ ಏಱಿಸಿ ನಡೆಯಿಸುವಲ್ಲಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೬೮ ವ)

ಓಡು

[ಕ್ರಿ] ಪರಿಹಾರವಾಗು (ಚಾಗಂ ಎಡಱೋಡುವಿನಂ ಪೊರೆದೊಳ್ನೆಗೞ್ತೆಯೊಳ್ ತೊಡರ್ದಿರೆ ವೃದ್ಧರಾಜ್ಯಮುಂ ಅದೇನೆಸೆದತ್ತೊ ನಭಶ್ಚರೇಂದ್ರನಾ: ಆದಿಪು, ೨. ೨೪); [ನಾ] ತಲೆಯ ಚಿಪ್ಪು (ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯ ಪೊಯ್ಗೊಳಂ ಬಾಳ ಕೋಳೊಳಮ್ ಉಚ್ಚಳಿಸಿದ ಕಪಾಲದ ಓಡುಗಳಂ ಗಂಗೆಗಟ್ಟುತ್ತುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೨ ವ)

ಓದಱಿವರ್

[ನಾ] ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಂಗತರು (ನೋಂತುಂ ಓದಱಿವರ ಪೇೞ್ದ ನೋಂಪಿಗಳಂ ಒರ್ಮೆ ಪಲರ್ಮೆಯುಮಿಂತು ತಮ್ಮ ಮೆಯ್ಮಱೆವಿನಂ ಇರ್ವರುಂ ನಮೆದರ್ ಏನವರ್ಗಾದುದೊ ಪುತ್ರದೋಹಳಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೫)

ಓದಿ ಓದಿ

[ಕ್ರಿ] ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿ (ಜ್ಞಾನದಿನಿರ್ದು ನಿಟ್ಟಿಪೊಡೆ ದಿವ್ಯಮುನೀಂದ್ರಂ ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಸಂತಾನಮನೋದಿಯೋದಿ ಯಮರಾಜನನದ್ಭುತತೇಜನಂ ಸರೋಜಾನನೆ ಜಾನದಿಂ ಬರಿಸೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೧೯)

ಓದಿದರ್

[ನಾ] ಓದಿದವರು (ಪೊಸವೇಟದ ಅಲಂಪುಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿದರ್ಗೆ ಇದಱ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ಗೆ ಎಸೆವ ಉದಾರಗುಣಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೪. ೬೩)

ಓದಿಸು

[ಕ್ರಿ] ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸು (ನಡಪಿಯುಂ ಓದಿಸಿಯುಂ ಬಿಲ್ವಿಡಿಸಿಯುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೯೬)
< previous123Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App